Login

Géén lid van het Biotech Systems Platform?
Klik hier voor meer informatie.

Het is de verwachting dat biotechnologie een van de belangrijkste bronnen van innovaties en oplossingen rondom het thema ‘Energie en Milieu’ zal gaan worden. Hierbij moeten we denken aan de ontwikkeling van energie uit biologische en dus hernieuwbare bronnen (biobrandstoffen) en de ontwikkeling van biotechnologische processen voor het maken van allerlei producten die nu nog (uit olie afkomstig zijn, maar straks uit hernieuwbare, biologisch afbreekbare, grondstoffen.

 

Grootschalige bio-energie

Als olie, kolen en gas schaars worden op aarde, hebben we alternatieven nodig voor energie en voor producten uit aardolie, zoals plastic. Onze economie moet minder afhankelijk worden van fossiele brandstoffen. Het is een belangrijke pilaar om de ambitie naar halvering van CO2-uitstoot te halen. Om dit te realiseren zal het gebruik van fossiele bronnen moeten halveren via onder meer verbeterde efficiency, vervanging van bestaande energiebronnen door niet-fossiele varianten, en recycling van benutbare energie.

Ondanks de economische crisis en toenemende scepsis gaat de markt voor biobrandstoffen de komende tien jaar groeien tot een totale omzet van 178 miljard euro. Een verdrievoudiging ten opzichte van het huidige niveau. Grootschalige productie van bio-brandstof is echter nog onvoldoende competitief in vergelijk met aardolie. Kredieten voor onderzoek en ontwikkeling worden moeizaam vergeven. Grootschalige biobrandstofproductie is daarmee een gebied waar met innovatie en samenwerking een stap voorwaarts gemaakt kan worden.


Biobrandstofcel

In een biobrandstofcel kan door middel van biokatalyse elektriciteit uit energiegewassen en organische reststromen worden geproduceerd. In tegenstelling tot de chemische brandstofcel loopt de elektriciteitsproductie niet via een energiedrager zoals waterstof, maar wordt de elektriciteit direct onttrokken uit organische stoffen in biomassa of reststromen. Doordat voor biobrandstofcel een intermediaire energiedrager zoals waterstof niet nodig is, zal de biobrandstofcel kunnen concurreren met de chemische brandstofcel. Voor ontwikkeling van deze technologie is een unieke combinatie van hightech met de disciplines energietechnologie, microbiologie, elektrochemie en milieutechnologie nodig.


BioSolar Cells

Een recente en interessante ontwikkeling vindt plaats op het gebied van BioSolar cellen. Dit zijn levende cellen die het zonlicht nog efficiënter gebruiken dan gewone plantencellen. De zon geeft de aarde elk uur evenveel energie als we met zijn allen in een heel jaar gebruiken. Planten hebben een geraffineerd systeem om zonne-energie vast te leggen in bijvoorbeeld vezels en voedingsstoffen. Als we dat proces beter begrijpen, dan kunnen we zelf energie maken, of het omzetten van zonlicht verbeteren en nieuwe producten maken.

Vanuit een door de overheid gesubsidieerd onderzoeksprogramma richt men zich op een verhoogde efficiëntie van de omzetting van zonlicht in energie en bouwstoffen door planten en algen, de zogenaamde fotosynthese. Ook wordt er ingezet op ontwikkeling van kunstmatige bladeren. Om deze ontwikkelingen mogelijk te maken is innovatie en samenwerking nodig om de kennis en kunde op het gebied van fotosynthese, biofysica, biochemie, bio-nanotechnologie, genomics en fysiologie. Het midden- en kleinbedrijf uit de energie-, algenproductie- en plantenveredelingshoek neemt deel aan dit onderzoek (meer informatie op http://www.fom.nl).


Biologisch afbreekbare materialen

Sinds men tot de ontdekking is gekomen dat fossiele brandstoffen eindig zijn en recyclen niet altijd werkt is men op zoek geweest naar een oplossing. Dit heeft geleid tot biologisch afbreekbare grondstoffen en kunststoffen die door micro-organismes (bacteriën of schimmels) afgebroken kunnen worden. Biologische afbreekbaarheid is een extra functionaliteit op het moment dat de toepassing erom vraagt. Voorbeelden zijn te vinden in voedselverpakking en in medisch oplosbaar hechtdraad en in hightech micro-instrumentjes die medicijnen bevatten en in het lichaam afgebroken worden.